1.   Jakiekolwiek prawa do strony internetowej https://milosne-rytualy.pl , w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, należą do Okultysty (właściciela strony). A korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Okultysty (właściciela strony) wyrażoną na piśmie.

2.    Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób korzystania ze strony https://milosne-rytualy.pl

3.   Zamawiając jakikolwiek rytuał zamieszczone na stronie oraz podstronach serwisu Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z poniższym regulaminem. Zamieszczonym pod adresem https://milosne-rytualy.pl oraz że w pełni akceptuje jego warunki.

4.    Wszystkie rytuały wykonywane są osobiście przez Okultystę (właściciela strony) i cechuje je ogromna skuteczność.

5.   Zamawiający to osoba zamawiająca za pośrednictwem strony https://milosne-rytualy.pl  rytuał Zamawiającym może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

6.   Zakazane jest dostarczanie przez osobę zamawiającą rytuał treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie przez nią przedmiotowej strony internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

7.  Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji strony https://milosne-rytualy.pl w celu prowadzenia przez Zamawiającego działalności, która naruszałaby interes Okultysty (właściciela strony).

8.  Zamawiający może składać zamówienia na stronie https://milosne-rytualy.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

9.  Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony https://milosne-rytualy.pl

10. W magii nie ma żadnego pewnika, ponieważ los kieruje się swoimi własnymi zasadami, których nie można do końca przewidzieć. Dlatego Okultysta (właściciel strony) nie zapewnia, że rytuał zadziała w każdym bez wyjątku przypadku. Jakkolwiek rytuały wykonywane przez Okultystę (właściciela strony) cechuje duża skuteczność, istotna bowiem jest również wiara Zamawiającego w ostateczny sukces. Sukces magicznych rytuałów jest zależny w pewnej mierze od wiary Zamawiającego.

11.  Wszelkie terminy odprawienia rytuałów są ustalane pisemnie przez e-mail pomiędzy Okultystą (właścicielem strony) a osobą, która korzysta z jego pomocy.

12. Klient może uzyskać zwrot wpłaconych środków tylko w przypadku gdy wykonywanie usługi nie zostało przez rytualistę rozpoczęte. O rozpoczęciu wykonywania usługi klient jest informowany za pomocą wiadomości email. Zgłoszenie należy wysyłać maila lub przez formularz kontaktowy na stronie. Zwrot całości kwoty, nastąpi przelewem na konto podane przez klienta, w terminie do 14 dni od zgłoszenia.

13.  Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu okażą się nieważne w świetle prawa, nie uchyla to ważności pozostałych

14.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2021 r.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

W związku z wejściem w życie (w dniu 25.05.2018) nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zaktualizowaliśmy Regulamin świadczenia usług, dostosowując go aktualnych przepisów.

Administartorem danych osobowych jest:

MM2 sp. z o.o.
Al. Niepodległości 64/68 lok 39
02-626 Warszawa
KRS: 0000612371

Korzystanie z naszej strony internetowej jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych.

Na podstawie niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcielibyśmy w sposób przejrzysty poinformować wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową o rodzaju, zakresie oraz celu pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz pouczyć o przysługujących Państwu prawach.

Jeśli dane pobierane są automatycznie podczas odwiedzin naszych stron internetowych przetwarzane są zgodnie z aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Prawa dotyczące danych osobowych osób, których one dotyczą.
Jeśli macie Państwo pytania dotyczące swoich danych osobowych, możecie się Państwo do nas w każdej chwili zwrócić pisemnie, mailowo, wysyłając zapytanie na adres mailowy:

wrozbydorota@gmail.com

Zgodnie z RODO macie Państwo następujące prawa:
Prawo do informacji (art. 15 RODO).

W każdym momencie macie Państwo prawo uzyskać informacje o tym, jakie kategorie danych osobowych oraz jakie informacje odnośnie Państwa przetwarzamy. W jakim celu to czynimy, jak również jak długo i według jakich kryteriów dane te są przechowywane i czy w związku z tym stosowane jest profilowanie. Ponadto macie Państwo prawo dowiedzieć się, jakim odbiorcom,  kategoriom odbiorców dane zostały ujawnione lub są jeszcze ujawniane; w szczególności w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowych. W tym przypadku macie Państwo również prawo do uzyskania pouczenia w kwestii stosownych gwarancji w związku z przekazywaniem Państwa danych osobowych.

Oprócz prawa do złożenia skargi w organie nadzorczym oraz prawa do uzyskania informacji odnośnie pochodzenia Państwa danych macie Państwo prawo do ich usunięcia, korekty. Jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych. We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach macie Państwo prawo do żądania od Administratora Danych bezpłatnej kopii swoich danych osobowych, które przetwarzamy. Za wszystkie inne kopie, o które Państwo wnioskujecie lub które wykraczają poza prawo do informacji danej osoby, jesteśmy uprawnieni do pobierania stosownej opłaty administracyjnej.
Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).

Macie Państwo prawo do żądania natychmiastowego sprostowania przetwarzanych danych osobowych. Oraz – uwzględniając cele przetwarzania – prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych. Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z prawa do sprostowania danych, możecie Państwo zwrócić się w każdej chwili do Administratora Danych celem naniesienia niezbędnej korekty.
Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO).

Macie Państwo prawo żądać natychmiastowego usunięcia swoich danych (,,prawo do bycia zapomnianym”). W szczególności wtedy, gdy gromadzenie danych nie jest już konieczne. Gdy Państwo odwołaliście zgodę na przetwarzanie danych. Gdy Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub zostały pobrane niezgodnie z prawem i istnieje obowiązek prawny do usunięcia danych zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem narodowym. Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje przeważające prawo do swobodnego wyrażania opinii lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego (np. obowiązków przechowywania), usunięcie danych nie jest możliwe z tytułu ciążących na AD obowiązkach archiwizacyjnych lub gromadzenie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.
Prawo do ograniczenia (art. 18 RODO).

Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy kwestionujecie Państwo poprawność danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem. Odmawiacie Państwo usunięcia swoich danych osobowych i żądacie w zamian ograniczenia przetwarzania. Gdy konieczny cel przetwarzania przestaje istnieć lub sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1, dopóki nie ustalono jeszcze, czy uprawnione interesy z naszej strony przewyższają Państwa interesy.
Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).
Macie Państwo prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W powszechnie stosowanej formie, by przekazać je bez uszczerbku innej jednostce odpowiedzialnej, jeśli np. istnieje zgoda z Państwa strony i przetwarzanie dokonywane jest w drodze zautomatyzowanego postępowania.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).

Macie Państwo prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania swoich danych osobowych. Do celów bezpośredniego pozyskiwania lub badania rynku i opinii oraz marketingowego (promocyjnego) przetwarzania danych. Chyba że możemy przedłożyć przekonujące i wymagające ochrony dowody dotyczące przetwarzania danych. Które to dowody przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności. Ponadto nie możecie Państwo skorzystać ze swojego prawa do wyrażenia sprzeciwu, gdy przepis prawa przewiduje pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych lub obliguje do pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania tych danych.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).

Przysługuje Państwu prawo do składania skargi do właściwego organu nadzoru. Jeśli uważacie, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych doszło do naruszenia.
Prawo do wycofania zgody w związku z prawem do ochrony danych osobowych (art. 7. 3 RODO).
Udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych możecie Państwo odwołać w każdym momencie bez podania przyczyny.

Podstawa prawna przetwarzania danych

W przypadku przetwarzania danych osobowych, w związku, z którym pozyskujemy zgodę osób, których dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1a oraz art. 8 ust.1 RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, w której stroną umowy jest osoba, której dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art.6 ust. 1b RODO. Regulacja ta obejmuje również zdarzenia dotyczące przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji działań sprzed zawarcia umowy.

Przekazywanie danych osobom trzecim

Przekazywanie danych osobom trzecim wykraczające poza ramy wskazane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych. Dokonywane jest tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu realizacji żądanej usługi. Przekazujemy dane tylko w przypadku istnienia odpowiedniego zobowiązania prawnego. Zdarza się to wtedy, gdy jednostki państwowe proszą w formie pisemnej o informację lub istnieje zarządzenie sądu. Państwa dane osobowe nie są przekazywane tzw. państwom trzecim spoza Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Co to są pliki cookies?

Cookie, czyli ciasteczka to bardzo małe pliki, które strona WWW zapisuje w schowku przeglądarki, na Twoim komputerze. Dzięki takim plikom można zapamiętać indywidualne ustawienia, takie jak rozdzielczość ekranu, kolor szaty graficznej, preferencje systemowe itp. Informacje zapisywane przez Milosne-rytualy.pl do plików cookie nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

Każdy może zrezygnować z zapisywania plików cookie w swojej przeglądarce, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z portalu. Producenci przeglądarek internetowych na swoich stronach publikują szczegółowe instrukcje zarządzania cookie.

Jak wyłączyć lub zmienić ustawienia plików cookies?

Google Chrome

 1. Kliknij ikonę menu Chrome Chrome menu.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. W dolnej części strony kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
 4. W sekcji „Prywatność” kliknij Ustawienia treści.
 5. Zaznacz Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn.
 6. Kliknij Gotowe.

Więcej:

Mozilla Firefox

 1. Naciśnij przycisk menu i wybierz Opcje

 2. Wybierz panel Prywatność.
 3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika.
 4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.
 5. Wybierz okres przechowywania ciasteczek:
  • Przechowuj: aż wygasną – ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą ciasteczko.
  • Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoksa.
  • Przechowuj: pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysłać ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka.
 6. Zamknij stronę about:preferences. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Więcej: Włączanie i wyłączanie obsługi ciasteczek w Firefoxie

Opera

Więcej o ustawieniach ciasteczek w przeglądarce opera znajdziesz na stronie: Ciasteczka w przeglądarce Opera

Internet Explorer

Aby zablokować pliki cookie:

  1. Otwórz pulpit, a następnie naciśnij lub kliknij ikonę Internet Explorer na pasku zadań.
  2. Naciśnij lub kliknij przycisk Narzędzia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Opcje internetowe.
  3. Naciśnij lub kliknij kartęPrywatność w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk OK.

Więcej: Usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi w przeglądarce Internet Explorer 11

Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Microsoft Edge

 1. Otwórz Microsoft Edge.
 2. Kliknij Więcej (symbol …) w prawym górnym rogu przeglądarki.
 3. Wybierz Ustawienia z rozwijanego menu.
 4. Wybierz Wyczyść dane przeglądania, aby wyczyścić pliki cookies.
 5. Zaznacz pliki cookie i zapisane dane witryny (oraz wszelkie inne dane, które chcesz wyczyścić) i kliknij przycisk Wyczyść.

Safari

Zmiana preferencji plików cookie lub usunięcie tych plików oraz danych witryn w Safari może mieć wpływ na działanie innych programów, np. takich jak Dashboard.

Wybierz polecenie menu Safari → Preferencje, kliknij w Prywatność, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:
Zmienianie sposobu akceptowania plików cookie i danych witryn:
Wybierz jedną z opcji obok etykiety Pliki cookie i dane witryn:

 • Zawsze blokuj: Safari nie pozwala witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom na przechowywanie plików cookie oraz innych danych na Twoim Macu. Może to uniemożliwić niektórym witrynom poprawne działanie.
 • Tylko z bieżącej witryny: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od aktualnie wyświetlanej witryny. Witryny internetowe często zawierają osadzone elementy pochodzące z innych źródeł. Safari nie pozwala tym innym podmiotom na przechowywanie i dostęp do plików cookie i innych danych.
 • Z odwiedzonych witryn: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od tych witryn, które odwiedzasz. Safari używa istniejących plików cookie, aby ustalić, czy dana witryna została już wcześniej przez Ciebie odwiedzona. Zaznaczenie tego pola wyboru pomaga w uniemożliwianiu przechowywania na Macu plików cookie i innych danych witrynom zawierającym osadzone materiały z innych witryn.
 • Zawsze pozwalaj: Safari pozwala wszystkim witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom przechowywać pliki cookie oraz inne dane na Twoim Macu.

Inne przeglądarki

Odpowiednie instrukcje znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki.

Analityka i dane statystyczne

Jeśli zostawisz komentarz, jego metadane zostaną zatrzymane na czas nieokreślony. Dzięki temu możemy automatycznie rozpoznawać i zatwierdzać wszelkie komentarze uzupełniające zamiast trzymać je w kolejce moderacji. Wszyscy użytkownicy mogą w dowolnym momencie wyświetlać, edytować lub usuwać swoje dane osobowe w pozostawionych komentarzach. Administratorzy witryny mogą również wyświetlać i edytować te informacje.

Jeśli pozostawiłeś komentarz na tej  stronie, możesz poprosić o przesłanie wyeksportowanego pliku danych osobowych, które posiadamy o Tobie, w tym wszelkich danych, które nam przekazałeś. Możesz również poprosić o usunięcie wszelkich danych osobowych, które posiadamy o Tobie. Nie obejmuje to żadnych danych, które jesteśmy zobowiązani przechowywać w celach administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa.

Komentarze mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.